verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en andere overeenkomsten van of met Aroma Communicatie bvba onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.

2. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, zijn alle facturen van Aroma Communicatie bvba betaalbaar te Geel binnen de 14 dagen na factuurdatum. Drukwerk dient contant betaald te worden bij afhaling of levering.
Niet betaling en iedere vertraging van betaling van een factuur op uiterste betaaldatum brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijk in gebreke stelling, een verwijlintrest op van 10 % alsook een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en forfaitair vastgelegd op 10 % van het verschuldigde bedrag van de factuur met een absoluut minimum van € 50, 00.

3. De bestelling start pas na ontvangst van het te betalen bedrag of na betaling van het eventueel te betalen voorschot zoals bepaald in de overeenkomst. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft, wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. Aroma Communicatie bvba wijst hierin alle aansprakelijkheid opzichtens derden af. De opdrachtgever is alleszins aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien hij/zij verzocht deze aan derden te factureren en indien Aroma Communicatie bvba hiermede had ingestemd.

4. Op straffe van verval van recht, moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen en/of diensten geschieden. De opdrachtgever die de levering en/of prestaties binnen de 8 dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering en/of prestaties conform de bestelling te hebben bevonden. De klacht ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen. Alle geschillen worden beslecht voor de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout en het Vredegerecht te Geel. Het Belgisch recht is van toepassing.

5. Indien een klant een achterstand heeft wat betreft betalingen, mag Aroma Communicatie bvba de overeenkomst beëindigen. De beëindiging verlost de klant echter niet van de openstaande saldo’s. De openstaande saldo’s kunnen doorgegeven worden aan een incassobureau en/of een advocaat.

6. Door het niet betalen van een factuur gedurende meer dan 14 dagen na haar vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien de toegestane betalingsvoorwaarden.

7. Aroma Communicatie bvba heeft het recht om bestellingen/opdrachten te weigeren.

8. Alle door Aroma Communicatie bvba ontworpen schetsen, grafische ontwerpen, voorstellen, animaties, presentaties, programmaties en gebruikte codes welke ook de gebruikte techniek wezen, blijven/zijn uitsluitende eigendom van Aroma Communicatie bvba en mogen noch nagemaakt, noch vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke overeenkomst (al dan niet digitaal).

9. De opdrachtgever wordt verondersteld eigenaar of gerechtigde te zijn van alle logo’s, tekeningen, lettertypes, foto’s, teksten, muziek, enz… dewelke hij door Aroma Communicatie bvba wil laten gebruiken, bewerken of aanpassen. Eventuele misbruiken en de hieruit voortvloeiende kosten zijn volledig ten laste van de opdrachtgever.

10. De opdrachtgever wordt beschouwd op de hoogte te zijn van de wetgeving op copyrights. Alle aanvragen tot gebruik van eventueel copyright-beschermd materiaal (SABAM of andere rechtsorganisaties) behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Alle in de opdracht opgenomen gegevens zijn geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor de juistheid en de aard van de gegevens neemt Aroma Communicatie bvba geen verantwoordelijkheid.

11. Aroma Communicatie bvba is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering, voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de opdrachtgever in de oorspronkelijke opdracht.
De verschijningsdata/deadlines zijn indicatief. Advertenties gebonden aan een bepaalde datum (bv : opendeurdagen) worden geplaatst op verantwoordelijkheid van de adverteerder. Aroma Communicatie bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige verschijning.
Kleurafwijkingen zijn altijd mogelijk.
De gedeeltelijke benutting van de geleverde ontwerpen, heeft eveneens de aanvaarding van het geheel der geleverde ontwerpen tot gevolg.
Het goedkeuren van teksten of tekeningen ontslaat Aroma Communicatie bvba van alle verantwoordelijkheid voor taalfouten, vergissingen, weglatingen en dergelijke

12. Eventuele annuleringen van bestellingen bij Aroma Communicatie dienen schriftelijk te gebeuren en dit uiterlijk binnen de 7 dagen na de ondertekening van de overeenkomst, bij gebreke waaraan de volledige prijs verschuldigd blijft.
In zoverre de annulering van bestelling binnen de 7 dagen na de ondertekening van de overeenkomst gebeurt en zich tevens minimaal 30 dagen voor de verschijningsdatum situeert, is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % op de totale som waarbij reeds door Aroma Communicatie bvba ontvangen voorschotten nooit zullen terugbetaald worden.
Ook in geval van laattijdige, foutieve en/of onvolledige levering van aanmaakmateriaal door de opdrachtgever aan Aroma Communicatie bvba met als gevolg dat er geen en/of laattijdige publicatie kan gebeuren, dient Aroma Communicatie bvba volledig betaald te worden.

13. Aroma Communicatie bvba is niet verantwoordelijk voor verlies of schade toegebracht aan voorwerpen en documenten ons toevertrouwd. Voor wat kostbare oorspronkelijke stukken betreft moeten de eigenaars deze op hun kosten laten verzekeren. Alle goederen worden verzonden op risico van de opdrachtgever.

14. Niet betaling na aangetekend schrijven (aanmaning tot betaling) geeft Aroma Communicatie bvba het recht de gepubliceerde / online geplaatste / aangemaakte werken offline te halen ter bescherming van het recht op artistieke eigendom. Offline halen van de gepubliceerde / online geplaatste / aangemaakte werken wordt 1 week op voorhand aangekondigd door een digitaal schrijven. Aroma Communicatie bvba kan hierbij niet verantwoordelijk worden geacht voor technische problemen of technische faling die hierbij kunnen voorkomen. Offline halen van de gepubliceerde / online geplaatste / aangemaakte werken ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen.

15. Aroma Communicatie bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen van één of meerdere diensten in zoverre het hier om het risicogebied en/of de invloedsfeer van de telecomaanbieder, IT-serviceprovider of de stroomverzorgingsinstelling handelt. Aroma Communicatie bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de aard van de data die via het internet beschikbaar en/of bereikbaar zijn.

16. Aroma Communicatie bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen van technische of andere aard die een al dan niet tijdelijke onderbreking van de diensten tot gevolg hebben. De opdrachtgever maakt geenszins aanspraak op een financiële of andere vergoeding of tegemoetkoming bij een al dan niet tijdelijke onderbreking van de diensten.

17. Accounts worden stilzwijgend verlengd. Indien deze niet tijdig opgezegd worden is de opdrachtgever gebonden voor de kosten van de verlenging in te staan.

18. Opzeggingen dienen minstens 60 dagen voor verlenging van de account te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Aroma Communicatie bvba.

19. De opdrachtgever erkent dat door de natuur van de aangeboden dienst de dienstverlening kan onderbroken worden door diverse redenen ander dan kwaad opzet door Aroma Communicatie bvba en dat schade veroorzaakt door onderbreking van de diensten moeilijk aantoonbaar is en een ingecalculeerd risico ten laste van de opdrachtgever is. De opdrachtgever erkent dat Aroma Communicatie bvba niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de tijdelijke onderbreking van de diensten. Aroma Communicatie bvba zal echter pogen een volledige continuïteit van de diensten te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking herstellen.

20. De opdrachtgever is ertoe gehouden elke wijziging van zijn klantgegevens onmiddellijk te melden aan Aroma Communicatie bvba.

21. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de inhoud en data op de account.

22. Verdere veiligheidsbepalingen zijn:

De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het eventueel misbruik van zijn account ook al werd het misbruik veroorzaakt door een kennis, familielid, gast of werknemer. De gebruiker moet stappen ondernemen opdat zijn account niet onrechtmatig door derden gebruikt kan worden. Bovendien mag u uw account niet gebruiken om veiligheidsmaatregelen te omzeilen, noch om op illegale wijze toegang te krijgen tot een andere netwerk of een andere server. Uw password is de sleutel tot de account, de opdrachtgever is gediend deze te gebruiken op een veilige en verantwoorde manier.
Het delen van de account met derden valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Ingeval van problemen en inbreuken op onze algemene voorwaarden zal de opdrachtgever verantwoordelijk gesteld worden.
Pogingen tot het achterhalen van passwords van andere gebruikers is niet toegestaan en geeft aanleiding tot een onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst, met voorbehoud voor opvordering van alle schadelijke gevolgen en eventuele strafrechterlijke vervolging.
De opdrachtgever dient – bovenop onze server side veiligheidsmaatregelen – zelf voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen.
Het gebruik van password, cracking tools en netwerk probing tools is uitdrukkelijk verboden.
De opdrachtgever mag geen andere diensten, servers of netwerken (Denial Of Service Aanvallen) overbelasten. Dit omvat maar is niet gelimiteerd tot “flooding”, pogingen om andere systemen te overbelasten en pogingen tot het ‘crashen’ van onze en externe server systemen.
Opdrachtgevers die misbruik maken en/of laten maken van onze systemen en faciliteiten kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Ook zullen wij volledige samenwerking verlenen aan gerechtelijke instanties indien door de acties van de opdrachtgever andere partijen geschaad zijn op grond van verdenking van de klant.
Onze hosting accounts delen systeembronnen. Overmatig gebruik of misbruik van deze gedeelde systeembronnen door de opdrachtgever kan een negatieve invloed hebben op de gebruikerservaring van anderen. Dergelijke misbruik en overmatig gebruik kan resulteren in het beëindigen van de overeenkomst, met voorbehoud voor opvordering van een overeenstemmende schadevergoeding.
Het is niet toegelaten excessief veel systeembronnen te gebruiken. Dit omvat CPU tijd, geheugen, schijfruimte en sessies. Aroma Communicatie heeft het recht om het gebruik van deze bronnen te limiteren en zal haar opdrachtgever aansporen een niet-gedeelde omgeving te kiezen voor de activiteiten.

23. Al wie vermoed dat één van onze opdrachtgevers en/of derden in gaat tegen de bovenvermelde bepalingen kan contact met ons opnemen en zijn klacht deponeren op info@aroma.be
Indien mogelijk omvat de klacht:

IP adres van de bron van het misbruik.
Tijdstip van het vermoede misbruik.
Bewijs van het misbruik.
E-mails met volledige headers en log bestanden.
Na het deponeren van de klacht kunnen wij onverminderd alle andere noodzakelijke maatregelen :
De klant schriftelijk op de hoogte brengen.
Tijdelijk opschorten van de gebruikersaccount.
Definitief opschorten van de gebruikersaccount.
De klant factureren voor de geleden schade.
Legale stappen ondernemen om schadeloosstelling van de gedupeerde te bekomen.

24.Bij eventuele ongeldigheid van één of meerdere algemene voorwaarden blijven alle anderen onverminderd van kracht.
verkoopsvoorwaarden aroma communicatie